Náhradní plnění

Zaměstnávání občanů se ZPS

Odběrem služeb od naší firmy mohou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci plnit svou povinnost dle ustanovení § 24 odst. 3b č. 435/2004 Sb. zákona o zaměstnanosti nejen pro rok 2012.

Firma Bonar je schopna u Vás vyřešit a zajistit v rámci našich služeb povinnost zaměstnavatelů zaměstnávat občany se změněnou pracovní schopností (tzv. povinný podíl, náhradní plnění 2012).

Zákon a vyhláška o zaměstnanosti

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. § 148, odst. 9

Zaměstnavatel je povinen zaměstnat občany se změněnou pracovní schopností ve výši povinného podílu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu svých zaměstnanců (dále jen povinný podíl). Povinný podíl u zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci činí 4%.

§18 (1) vyhláška č. 518, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

Pro účely plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením podle § 81 odst.2 písmene b) zákona se počet osob ze zdravotním postižením, které si zaměstnavatel může započítat do plnění povinného podílu, vypočte tak, že z celkového objemu plateb, uskutečněných za výrobky, služby nebo zakázky, které zaměstnavatel odebral od jednotlivých právnických nebo fyzických osob uvedených v § 81 odst. 2 písm. b) zákona ve sledovaném kalendářním roce, se odečte daň z přidané hodnoty a výsledná částka se vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku, vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí.

V případě zájmu o odběr našich služeb (a o nahradní plnění povinnosti zaměstnávat občany se ZPS) nás prosím kontaktujte.